Biuletyn informacji publicznej
menu

Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Multimedialnego ICM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy biblioteki szkolnej.

2. Internet służy do celów edukacyjnych jak i do rozwijania swoich zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych.

3. Uczeń zobowiązany jest podawać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

4. Osoby korzystające z ICM zobowiązane są do zapoznania się z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z ICM. Wpisanie się do zeszytu użytkowników ICM na danym stanowisku oznacza jednoczesne zobowiązanie do przestrzegania niniejszego REGULAMINU.

5. Stanowiska są ponumerowane cyframi 1-4. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, pracując w ciszy i spokoju, nie zakłócając rytmu pracy biblioteki.

6. Opiekun ICM – bibliotekarz:

- służy pomocą przy wyszukiwaniu informacji,
- służy pomocą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- ma prawo do nadzorowania wykorzystania ICM przez użytkowników i natychmiastowego przerwania pracy w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego REGULAMINU.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do:

- korzystania tylko z zainstalowanych programów i wydawnictw multimedialnych,
- korzystania z własnych nośników informacji (CD-ROM, dyskietki) tylko za zgodą bibliotekarza,
- korzystania z programów emitujących dźwięk używając słuchawek,
- pracy z Office,
- korzystania z zasobów sieci Internet w celach wymienionych w punkcie I.2,
- wydruku ze stanowiska 1 opracowanych samodzielnie lub przy pomocy opiekuna materiałów na zasadach ustalonych przez opiekunów.

2. Użytkownikowi zabrania się:

- wprowadzania zmian w programach, folderach, plikach, wyglądzie pulpitu,
- instalowania i uruchamiania własnego oprogramowania,
- łamania zabezpieczeń systemu,
- korzystania z gier komputerowych, komunikatorów internetowych (gg, puls, tlen, skype i innych), serwerów chat, bramek do wysyłania SMS-ów, poczty e-mail,
- spożywania napojów i artykułów spożywczych,
- zasiadania do komputera z dłońmi bardzo lub wyraźnie zabrudzonymi,
- dotykania monitora (brudzenia go)

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy zmiany systemowe i uszkodzenia sprzętu komputerowego.

3. Osoby niestosujące się do uwag, poleceń, próśb, łamiące zasady poprawnego zachowania się oraz nieprzestrzegające REGULAMINU otrzymują zakaz czasowego korzystania z komputerów.

4. Rozstrzyganie spraw niezawartych w REGULAMINIE leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.