Biuletyn informacji publicznej
menu

Wzorzec absolwenta Gimnazjum nr. 2 w Szczytnie

Trzeci etap, edukacji gimnazjalnej, ukierunkowany jest na samodzielność ucznia.

W wyniku działalności pedagogicznej szkoły, na którą składa się proces dydaktyczny organizowany przez nauczycieli, jak również całokształt aktywności społecznej uczniów, nauczycieli i rodziców wyłania się ideał gimnazjalisty.

Ów ideał określa zespół następujących cech: samodzielność, otwartość, odpowiedzialność, ciekawość świata, krytycyzm, rozwaga, prawość, tolerancja, punktualność.

Absolwent gimnazjum powinien:

- mieć rozeznanie w problemach współczesnej rzeczywistości, poszerzać wiadomości na temat zmian zachodzących w świecie,

- świadomie planować przyszłość, stawiać słuszne cele i je realizować / umieć się uczyć, dokonać właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia/,

- krytycznie odbierać wytwory kultury masowej, umiejętnie korzystać z mediów,

- poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł wiedzy, komunikować się za pomocą komputera,

- posługiwać się językiem obcym,

- reagować w obliczu zmiany, poszukiwać nowych rozwiązań, stawiać odważnie czoło przeciwnościom,

- być otwartym na poglądy i potrzeby innych, optymistycznie podchodzić do problemów życiowych,

- współpracować w grupie, stosować procedury demokratyczne, znać kulturę dyskusji, prezentować właściwe własny punkt widzenia, umieć argumentować i obronić własne zdanie, ale również ochoczo wysłuchiwać i brać pod uwagę poglądy innych, poszukiwać rozwiązań kompromisowych,

- posiadać głęboką wrażliwość moralną, znać hierarchię wartości,

- odznaczać się tolerancją, ze zrozumieniem traktować różnice wynikające między ludźmi, np. z odmienności kulturowej, wiary, rasy, pochodzenia,

- świadomie integrować się z ludźmi niepełnosprawnymi,

- mieć swój krąg przyjaciół i umieć dbać o przyjaźń,

- odznaczać się wysoką kulturą osobistą, przejawiającą się w ubiorze, sposobach zachowania i wyrażania,

- szanować siebie i innych, dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne / np. znać higienę pracy umysłowej, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie brać narkotyków i nie namawiać do tego innych/,

- wykazywać aktywność fizyczną, interesować się sportem i turystyką,

- racjonalnie gospodarować czasem,

- przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego,

- wyrażać szacunek dla symboli: krzyża, godła, flagi, hymnu,

- dostrzegać związki przeszłości z teraźniejszością, szczycić się własnym regionem, jego tradycjami,

- dbać o czystość i piękno języka narodowego,

- dbać o dobre imię i honor szkoły.